Kindermishandeling; Vier-ogenbeleid

Voor kinderdagverblijven als Tobias geldt het zogenoemde vier-ogenprincipe wat betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de leidster. Achtergrond hiervan is het risico van kindermishandeling zo veel mogelijk te verkleinen. Omdat Tobias bestaat uit 2 aan elkaar grenzende groepen kunnen de leidsters over en weer waarnemen wat zich in de andere groep afspeelt.

Kinderdagverblijven zijn verplicht een meldcode kindermishandeling vast te stellen en kennis daarover te bevorderen bij de pedagogisch medewerkers. Het kunnen signaleren van (een vermoeden van) kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere p.m.’er dient te beschikken. De meldcode beschrijft via stappenplannen en een afwegingskader hoe te handelen bij signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing wordt verstaan). Binnen Tobias vervult Heidi van der Kroft de rol van aandachtsfunctionaris. De meldcode van Tobias kunt u raadplegen via de link Meldcode2019-02

13-ko-rechtsonder